Výpis z katastru nemovitostí je základním zdrojem informací o nemovitostech v osobním vlastnictví. Je velmi důležité umět se v této listině zorientovat a správně vyhodnotit informace, které jsou v ní uvedeny.

List vlastnictví je dokumentem, který vám umožní zjistit základní informace o nemovitosti, ale také třeba o tom, zda a případně s kým ji prodávající skutečně vlastní, či zda nemovitosti nejsou zatíženy nějakými právními omezeními. Při koupi nemovitosti vás tyto informace můžou ušetřit značných problémů a zklamání.

Výpis by měl být co nejčerstvější, ideálně získaný těsně před podpisem kupní smlouvy. Objevují se totiž případy, kdy je nemovitost během krátké doby prodána hned několikrát nebo je třeba den před podpisem vaší smlouvy daná do zástavy.

Výpis z katastru nemovitostí (list vlastnictví -  zkratka LV) je dokladem o fyzické i právní existenci nemovitosti. List vlastnictví se člení na záhlaví a části A, B, B1, C, D, E, F. 

V záhlaví jsou uvedeny údaje o datu, hodině a minutě, ke kterým výpis z katastru nemovitostí prokazuje stav evidovaný v katastru, údaje o okresu, obci a katastrálním území, číslo listu vlastnictví a informace o druhu číslování parcel.

Část A – údaje o vlastníkovi či spoluvlastnících

V části A najdete jméno a příjmení, akademické tituly nebo název vlastníka či spoluvlastníků, rodné číslo nebo IČ, adresu trvalého bydliště nebo sídla popřípadě označení společného jmění manželů zkratkou SJM a v případě spoluvlastnictví i výše podílů jednotlivých spoluvlastníků. 

Část B - popis nemovitosti

V části označené písmenem B najdete veškeré identifikační údaje o nemovitosti. U pozemků jsou to jejich parcelní čísla, výměra v metrech čtverečních nebo hektarech a druh, například zastavěná plocha a nádvoří, a také způsob jejich využití a případné způsoby ochrany, například chráněná krajinná oblast.

U budov se uvádí typ budovy, číslo popisné a část obce, způsob využití ochrany, tedy například památkově chráněno, a údaj o tom, na jaké parcele je budova postavena.

Dále je možné zde najít údaje k jednotkám. Nejčastěji jsou to bytové jednotky, garáže a nebytové prostory. U bytu jsou na listu vlastnictví zapsány údaje o domě, ve kterém jsou vymezeny, číslo jednotky, typ a způsob využití a velikost spoluvlastnického podílu na společných částech domu, popřípadě pozemku. Spoluvlastnický podíl na společných částech domu, případně zastavěném pozemku, se vždy převádí spolu s jednotkou. Proto je nutné ho uvádět i do zprostředkovatelské smlouvy.

Část C – omezení vlastnických práv

Velmi důležité informace obsahuje část C listu vlastnictví, totiž zda jsou nemovitosti zatíženy zástavním či podzástavním právem, věcným břemenem, případně právem předkupním. Toto je důležité zejména při prodeji nemovitosti. Při pronájmu nás zajímají pouze věcná břemena užívání či nařízení exekuce. Pokud je na výpisu zapsáno zástavní právo, je nutné tomu v případě prodeje věnovat pozornost již při náboru, uvést tuto skutečnost do zprostředkovatelské smlouvy včetně postupu při realizaci prodeje (zda bude úvěr doplacen z kupní ceny apod.)  V případě, že je předmětem koupě nemovitost, v jejíž prospěch bylo zřízeno věcné břemeno, údaj o tom bude vyznačen v části B1 listu vlastnictví.

Část D – Jiné zápisy

Část D může obsahovat další zápisy, jako například poznámky, zda neexistují nějaké nejasnosti ohledně vlastnictví nemovitosti, zda nemovitost není předmětem sporu u soudu a podobně. Pokud v této části naleznete takzvanou plombu - označuje se písmenem P - znamená to, že s nemovitostí právě probíhá nějaká změna např. převod vlastnického práva, vklad zástavního práva apod.

Část E – Nabývací tituly a jiné podklady k zápisu

V části E jsou vedeny údaje o listinách, které byly podkladem k zápisu vzniku nebo změny vlastnického práva, tedy především nabývací tituly. Kupující zde může zjistit, jak a kdy prodávající nemovitost nabyl do svého vlastnictví. Tedy ji získal například darem či koupí.


Část F je vyhrazena pro případné uvedení vztahu bonitovaných půdně ekologických jednotek k parcelám.

Zcela na konci výpisu z katastru nemovitostí jsou uvedeny informace o řízení, kterými jsou dotčeny právní vztahy k nemovitostem. Listiny plomb, číslo jednací, název katastrálního úřadu nebo pracoviště, datum a čas, kdy byl výpis vyhotoven, a rovněž jméno, příjmení a podpis vyhotovitele výpisu. 

 

Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb. Další informace o cookies najdete zde.

Nastavení


Stáhněte si zdarma

Realitní listy 1. ročník

zpracováním osobních údajů